Aktiviteter

Aktiviteter


Samling

Vi samlas för att skapa samhörighetskänsla. Det är även viktigt att alla barn uppmärksammas genom att vi säger god morgon till varje enskilt barn. Alla ska även ges möjlighet att berätta något och att alla "blir sedda"! På samlingen ger vi också information om dagens händelser, pratar om något tema, leker lekar och sjunger.Gymnastik

I gymnastiken får barnen chansen att förbättra sin grovmotorik, lära sig lagarbete och att sköta sin hygien. De tränar också av- och påklädning, vilket även tränar deras finmotorik.Rörelselek

Samlingsnamn för de mindre barnens aktiviteter. Barnen tränar motoriken, självkänslan och grupptillhörigheten. De lär sig att ta emot information och genomföra den. Svårigetsgraden ökar efter barnets mognad.Tema

Tema har vi för att väcka intresse och få kunskap om olika ämnen. På samlingarna pratar, leker och sjunger vi om temat. Vi bearbetar också temat genom skapande verksamhet och experiment.Natur/Miljö

För att ytterligare träna motoriken går vi ut i skogen där det finns gott om möjligheter att hoppa, klättra, springa, balansera, rulla, krypa osv. Där kan vi också följa naturens växlingar och titta på djur, fåglar och småkryp. Barnen hämtar material från naturen till sitt skapande men de värnar också om naturen genom att plocka upp skräp och annat som inte hör hemma där. Vi sopsorterar, komposterar och visar därigenom hur vi med enkla medel kan bidra till att minska sopberget och ger barnen chansen att bli miljömedvetna.Lek

I  leken får barnen möjlighet att bearbeta sina erfarenheter, träna sina sinnen och utveckla sitt språk. Barnen blir i leken medvetna om sina känslor och får kunskap om andras känsloliv. De lär sig hur deras uppförande får effekt på andra och vilken sorts uppförande som är acceptabelt. I leken tränas också förmågan att ge och ta instruktioner, förmågan att förså sammanhang, ömsesidighet, turtagande, samarbetsförmåga och fantasi.Utevistelse

Barnen tränar på att klä av och på sig rätt - knyta, knäppa, dragkedja. Både barn och vuxna behöver frisk luft för att orka en hel dag. På gården kan alla barn leka med varandra och lära sig samarbeta. De vuxna deltar i och stimulerar till olika sorters lek ute. De största barnen behöver också möjlighet, att under uppsikt, få klara sig själv ute under korta stunder. Det främjar både konfliktlösning och samarbete. Gården med sina stora ytor och aktivitetsmöjlighet är utmärkt för att träna motoriken.


Skapande

I vår skapande verksamhet får barnen prova på olika material, såsom färg, lera, gips m.m. De får måla, klippa, klistra, pyssla, snickra, väva, sy etc. Skapandet främjar barnens kreativitet och fantasi, utvecklar deras sinne för färg och form och tränar samtidigt finmotoriken.


Musik, rytmik, drama

I rytmiken får barnen tillfälle att lyssna och röra sig till musik samt spela på olika instrument. Vi dramatiserar sagor och sånger. I rytmik och drama försöker vi få barnen att "spela ut" och framträda inför gruppen.